GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Politikası ’nın amacı, http://www.yazilimsefi.com adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler ("Kullanıcı(lar)") tarafından Site ’de yer alan Platform ’dan faydalanılması aşamasında YAZILIM ŞEFİ (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN HALLER;

1- Kamuya malolmuş bilgiler,

2- Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler,

3- Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için i ifşası zorunlu olan bilgiler,

4- Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller,TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taraflar, gizlilik sözleşmesinde belirlenen tüm kural, madde ve şartlara mutlak surette uymakla yükümlüdür. Taraflar, bu Sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, işbu Sözleşme ile kendisine devir edilen işlerle ilgili her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma ve üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, Tarafların yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi, Şirket’ in yetkilendirdiği kişilerin erişimlerini engellememeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

Kullanıcı tarafından Site ’ye yüklenen İçerik Kullanıcı ’nın mülkiyetindedir. Şirket, bu İçerik ’i Kullanıcı ’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır. Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri ’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler ’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Taraflar ’ın kanun, yönetmelik veya bir mahkeme emri ile Gizli Bilgilerden herhangi birisini ifşa etmesi gerekiyor ise; bu durumu 24 saat içinde diğer Taraf ’a yazılı olarak bildirecek ve böylelikle diğer taraf bu bilgilerin korunması için bir karar aldırma cihetine gidebilecek ya da diğer uygun önlemleri alabilecektir. İfşa eden Taraf gizli bilgilerin sadece gerekli olan kısmını ifşa edecek ve bu şekilde ifşa edilen Gizli Bilgiler için gizli tutulacağına dair güvenilir bir teminat elde etmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞÜ

İşbu sözleşme “Kullanıcı Sözleşmesinin” mütememmim cüzü olduğundan sözü geçen “Kullanıcı Sözlşemesi” yürürlükte olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

İş bu gizlilik sözleşmesinden kaynaklanacak her türlü ihtilaf Turkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yorumlanacak ve çözümlenecektir.

SÖKE Mahkemeleri ve İcra Daireleri bu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü ihtilafın yorumlanması ve çözümlenmesi için taraflarca mutabık kalınarak yetkili mahkeme olarak tayin edilmiştir.KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.AKLINIZA TAKILAN HERHANGİ BİR KONUDA BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

Yazılım Şefi